میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر .. 00
مولایی محمد علوم دامی 85
سیدی میرحسین مدیریت-تحقیق در عملیات 43
طهماسبی محمد رضا حسابداری 45
شهبازیان احد مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی 00
محرمی حمید تحقیقات آموزشی 00
پرکاوش طاهر مدیریت مالی 22