میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر .. 00
طهماسبی محمد رضا حسابداری 25
شهبازیان احد مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی 00
محرمی حمید تحقیقات آموزشی 00